Algemene voorwaarden BierXL

E-mail: info@bierxl.nl

Website: www.bierxl.nl

Definities

1. BierXL: BierXL, gevestigd te Doetinchem onder KvK nr. 77995643.

2. Klant: degene met wie BierXL een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: BierXL en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens BierXL.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van BierXL zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte

staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

overeengekomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt BierXL zich het recht voor de offerte of het

aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige

rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt BierXL slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft

bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die BierXL hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

overeengekomen.

2. Alle prijzen die BierXL hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan

BierXL te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die BierXL niet kon voorzien ten tijde van het

doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in

lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten

ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken

dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

1. BierXL mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat BierXL de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. BierXL behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een

zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BierXL gerechtigd de wettelijke rente van 20% per

maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 28% per maand voor handelstransacties in rekening te

brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt

gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan BierXL.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BierXL zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van BierXL op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BierXL, dan is hij nog steeds

verplicht de afgesproken prijs aan BierXL te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is BierXL gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde

aan de klant geleverde producten.

2. BierXL roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan BierXL, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van

vrijetijdsbesteding betreft

het product geen los tijdschrift of losse krant is

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@bierxl.nl, indien gewenst met behulp

van het herroepingsformulier dat via de website van BierXL, www.bierxl.nl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te

retourneren aan BierXL, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige

bestelling aan BierXL heeft geretourneerd, dan zal BierXL eventuele door de consument betaalde verzendkosten

binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van BierXL voor zover de volledige bestelling wordt

geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan

komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. BierXL kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de

klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van BierXL heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten

voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

is aan BierXL.

3. BierXL is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het

gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BierXL te verrekenen met

een vordering op BierXL.

Eigendomsvoorbehoud

1. BierXL blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van BierXL op grond van wat voor met BierXL gesloten overeenkomst dan ook,

met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan BierXL zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

of anderszins bezwaren.

4. Indien BierXL een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft BierXL

het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij BierXL, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft BierXL het recht om zijn

verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

BierXL kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door BierXL opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op

ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan BierXL door BierXL schriftelijk

dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij BierXL niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan

leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan

plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan

BierXL niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan

producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan BierXL, bij gebreke waarvan BierXL niet

aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

3. De transportkosten verschillen per levereenheid, bij een grote bestelling kan er een naheffing plaatsvinden over de bezorgkosten.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een

eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)

fabricage, constructie of materiaal.

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de

oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen

partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de

macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart BierXL tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BierXL geleverde

producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door BierXL geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op

eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant BierXL daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na

constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen BierXL uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de

hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat BierXL in staat is

hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BierXL

gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BierXL.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BierXL ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als BierXL een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BierXL verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid BierXL

1. BierXL is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt

door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien BierXL aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit

of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. BierXL is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of

schade aan derden.

4. Indien BierXL aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van BierXL vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit

de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het

Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BierXL toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van

zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet

rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door BierXL niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas

plaatsvinden nadat BierXL in verzuim is.

3. BierXL heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien BierXL kennis heeft genomen van omstandigheden

die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BierXL in de

nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BierXL kan worden toegerekend in een van de wil

van BierXL onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of

gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van BierXL kan

worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BierXL 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BierXL er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. BierXL is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de

overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1. BierXL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BierXL zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van BierXL.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat BierXL bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BierXL is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief

bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. De klant dient minimaal 18 jaar te zijn op het moment van bestellen, dit controleren wij door middel van een leeftijdscheck op de website. Bij aflevering vindt deze check nogmaals plaats door onze bezorgpartner PostNL.

4. BierXL is niet aansprakelijk voor het nalaten van een leeftijdscheck bij aflevering, onze bezorgpartner PostNL neemt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

Opgesteld op 10 juni 2022.

Translate »